نظام ایده ها و نیازها (نان)

هدایت ظرفیت پژوهشی کشور در جهت حل مسائل و رفع نیازهای جامعه و تکمیل زنجیره پژوهش، فنآوری و نوآوری

یکی از برنامه های مهم پیشنهادی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فنآوری به مجلس شورای اسلامی ایجاد نظام ملی پیشنهادها جهت ثبت و نمایه سازی نیازهای مختلف جامعه و در نتیجه سوق دادن بخش عمده ای از فعالیت های پژوهشی در جهت رفع نیازها و مشکلات جاری کشور بود.با ایجاداین بانک اطلاعاتی متمرکز، زنجیره پژوهش، فنآوری و نوآوری تکمیل شده و با هدفمند و نیاز محور کردن بخش مهمی از فعالیت های پژوهشی درجهت رفع نیازها، کشور در مسیر توسعه همه جانبه علمی قرار خواهد گرفت.

 سایت نظام ایده ها و نیازها (نان)