فهرست دانشجویان بین المللی

رشته

گرایش

سال و ترم ورود

تعداد

مدیریت کسب و کار

استراتژی

1401-1

25

مدیریت کسب و کار

استراتژی

1401-2

63