اعضای هیات علمی

اعضای هیئت علمی (لطفا اسامی به وب سایت شخصی اساتید لینک شود)

دکتر علی فرهادیان (ریاست دانشکده)

رزومه

https://faculty.kashanu.ac.ir/farhadian/fa

https://faculty.kashanu.ac.ir/farhadian/fa

دکتر زهرا صادقی آرانی (معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده)

https://faculty.kashanu.ac.ir/sadeqiarani/fa

اسماعیل مزروعی نصرابادی (مدیر گروه مدیریت کسب و کار)

https://faculty.kashanu.ac.ir/mazroui/fa

سیدعبدالجابر قدرتیان (مدیر گروه مدیریت بازرگانی)

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghodratian/fa