آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های پژوهشی اساتید

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فرم خلاصه اطلاعات طرح پژوهشیفرم های پژوهشی اساتید
فرم پیشنهاد طرح شرکت بهینه سازی مصرف سوختفرم های پژوهشی اساتید
فرم های درخواست پژوهانهفرم های پژوهشی اساتید
فرم سفر علمی اساتید (قبل از سفر- خارج از کشور)فرم های پژوهشی اساتید
فرم سفر علمی اساتید (بعد از سفر- خارج از کشور)فرم های پژوهشی اساتید
فرم گزارش شرکت اساتید در گردهمایی علمی بین المللی خارج از کشورفرم های پژوهشی اساتید
فرم سفر علمی اساتید (داخل کشور)فرم های پژوهشی اساتید
گزارش نهایی طرح پژوهشی اساتیدفرم های پژوهشی اساتید
فرم ارزیابی طرح پژوهشی توسط داور- بعد از اجرای طرحفرم های پژوهشی اساتید
فرم ارزیابی طرح پژوهشی توسط داور- قبل از اجرای طرحفرم های پژوهشی اساتید
فرم درخواست فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمیفرم های پژوهشی اساتید
دستورالعمل اعطای امتیاز به فعالیت های پژوهشی جهت استفاده در پژوهانه ۱۴۰۱فرم های پژوهشی اساتید