تاریخچه

رشته مدیریت در سال 1392 در دانشگاه کاشان راه اندازی و با دو رشته در مقطع کارشناسی و دو رشته در مقطع کارشناسی ارشد فعالیت خود را آغاز کرد. در مقطع کارشناسی، «رشته های مدیریت بازرگانی» و «مدیریت بازاریابی» و در مقطع کارشناسی ارشد رشته «مدیریت اجرایی» و «کارافرینی» وجود داشت. در سال 1400 دانشکده علوم مالی، مدیریت و کارافرینی راه اندازی شد و با یک رشته در مقطع کارشناسی «مدیریت بازرگانی» و دو رشته در مقطع کارشناسی ارشد «مدیریت کسب و کار» و «کارافرینی» به فعالیت خود ادامه داد. رشته مدیریت کسب و کار در مقطع کارشناسی ارشد دارای 7 گرایش است که دانشگاه کاشان در 3 گرایش «مدیریت مالی»، «استراتژی» و «عملیات و زنجیره تامین» دانشجو پذیرش میکند. در حوزه بین الملل نیز در سال های اخیر هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش شده است اما عمده دانشجویان پذیرش شده، در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی است.